Výroční zpráva 2007

Sbor dobrovolných hasičů Jičina,

Jičina č.p. 92, okr. Nový Jičín, 741 01

IČO: 65472454, Reg. číslo: 3804028

 

 

Zpráva o činnosti v roce 2007

 

Náš sbor čítal k 29.12.2007 celkem 84 dospělých členů.

 

Naše permanentní celoroční běžné činnosti zahrnují přípravu družstva dospělých na závody v požárním sportu, údržbu svěřené techniky a prostor hasičské zbrojnice v budově osadního výboru na Jičině, údržbu a provoz výletiště „Hájek“, návštěvy a ocenění hasičů – jubilantů (kulaté narozeniny od 50-ti let výše), účasti na pohřbech – nošení rakve.

Dále bych rád  uvedl hlavní akce pořádané v roce 2007, účasti na hasičských závodech a dále činnost výjezdové jednotky SDH zařazené do kategorie JPO V.

 

 

Kulturně – společenská činnost

únor – 16.2.2007, účast na valné hromadě okrsku SDH konané v kulturním domě na Starém Jičíně v počtu 12 členů, zajištění darů do tomboly.

květen – 6.5.2007, účast členů našeho sboru na oslavách patrona hasičů Sv. Floriána na Starém Jičíně.

12.5.2007, uspořádání tradičního lampiónového průvodu, který prošel celou vesnicí a následného táboráku na výletišti „Hájek“. Tato akce byla letos opravdu hojně navštívena občany (cca 100 lidí včetně dětí) naší obce i jejich známými odjinud.

červen – účast velkého množství členů našeho sboru na oslavách 100. let od založení SDH Janovice a 125. let od založení SDH Starý Jičín – Vlčnov.

srpen – 4.8.2007, uspořádání tanečního „Country letního večera“ na výletišti „Hájek“. Hudební produkci zajistila skupina LH Vývar, akce byla nachystána bezchybně. Účast lidí na akci zůstala za naším očekáváním (cca 75 návštěvníků).

prosinec – 8.12.2007, pomoc při organizaci Mikulášské nadílky (finanční spoluúčast) v restauraci „U Bajerů“ (hlavními organizátory byli hospodští).

                  29.12.2007, uspořádání valné hromady SDH Jičina v restauraci „U Bajerů“ za účasti cca 30 dospělých členů sboru, včetně starosty obce Starý Jičín p. Svatoslava Vahalíka.

 

 

Sportovní činnost

Náš sbor má pouze družstvo mužů a dlužno podotknout, že jeden z našich základních úkolů pro rok 2008 (viz. níže) je opravdová konsolidace tohoto družstva, zlepšení jeho přípravy a hlavně zajištění toho, aby se toto družstvo účastnilo všech soutěží v rámci okrsku – na rok 2008 je plánováno zahájení okrskové ligy v požárním sportu (s bodovým hodnocením jak umístění v jednotlivých soutěžích, tak i samotné účasti).

Výsledky družstva v roce 2007 byly následující –  účast na pouhých 3 soutěžích v požárních sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín tj. soutěže v Jeseníku nad Odrou (8. místo z 9 účastníků), Janovicích (exhibiční soutěž v rámci oslav 100. let od založení sboru) a Starém Jičíně – Vlčnově (6. místo z 13 účastníků).

 

 

 

Činnost výjezdové jednotky SDH  

Stěžejní činností naší výjezdové jednotky, zařazené do kategorie JPO V, je údržba svěřené techniky (vozidlo Avia furgon, požární stříkačka PS 12 a další), absolvování nutných odborných školení a samozřejmě samotná praktická příprava. V roce 2007 jsme nebyli povoláni k žádnému zásahu ani k technické pomoci.

 

Technika sboru 

V roce 2007 neproběhly žádné zásadní změny v letité technice našeho sboru.

 

 

Závěrečné zhodnocení a poděkování, cíle na rok 2008

V roce 2007 pokračovala konsolidace našeho sboru, pokračuje spolupráce s obecním úřadem Starý Jičín a okrskem SDH, akce námi pořádané byly připraveny na velmi dobré úrovni, nicméně ne vše se povedlo.

S plánovaných akcí jsme nakonec neuspořádali podzimní zájezd do ZOO vinou náhlého onemocnění námi domluveného řidiče (bohužel se nepodařilo sehnat za něj v adekvátním termínu náhradu). Určitě větší aktivitu a zodpovědnost bychom čekali od družstva mužů z pohledu účasti na jednotlivých soutěžích v požárním sportu.

Velké poděkování patří všem členům sboru, kteří se v rámci svého volného času zdarma věnují činnosti, rozvoji a podpoře dobrého jména SDH Jičina. Doufám, že se nám v roce 2008 podaří zapojit do činnosti více členů schopných samostatně plnit svěřené úkoly, neboť stále platí, že se vše „točí“ jen kolem několika málo lidí.

 

V roce 2008 bychom oproti roku 2007 navíc rádi uspořádali soutěž v požárním sportu (v létě v rámci nově plánové okrskové ligy) a určitě i zmíněný podzimní autobusový zájezd.

Naší dlouhodobou snahou je i vylepšení techniky našeho sboru, která patří k nejstarším v rámci okrsku. V tomto bodě pevně věříme v podporu Obecního úřadu Starý Jičín. 

V roce 2008 určitě znovu otevřeme i otázku založení družstva žáků v rámci našeho SDH, které fungovalo naposledy v roce 2004.

 

 

 

 

Zpracoval dne 3.1.2010 Martin Pecháček – starosta SDH Jičina.