Výroční zpráva 2008

Sbor dobrovolných hasičů Jičina,

Jičina č.p. 92, okr. Nový Jičín, 741 01

IČO: 65472454, Reg. číslo: 3804028

 

 

Zpráva o činnosti v roce 2008

 

Náš sbor čítal k 28.12.2008 celkem 82 dospělých členů a nově i 14 dětí (jejich oficiální registrace proběhla v roce 2009 – viz. níže).

 

Na úvod musím zmínit největší změnu, která proběhla v roce 2008 v našem sboru. Po mnoha letech nečinnosti, marných pokusů a nerealizovaných plánů se nám podařilo dát dohromady družstvo žáků v rámci našeho sboru. Na konci roku už čítalo 14 členů a zájem dětí je opravdu velký. Družstvo se dalo dohromady v červnu 2008, přičemž mělo přes celé léto a částečně i na podzim pravidelné schůzky každou neděli dopoledne.  

 

Naše permanentní celoroční běžné činnosti zahrnují přípravu družstva dospělých a od letošního roku i družstva dětí na závody v požárním sportu, údržbu svěřené techniky a prostor hasičské zbrojnice v budově osadního výboru na Jičině, údržbu a provoz výletiště „Hájek“, návštěvy a ocenění hasičů – jubilantů (kulaté narozeniny od 50-ti let výše), účasti na pohřbech – nošení rakve. Na tomto místě nelze nezmínit naši účast na posledním rozloučení se starostou obce Starý Jičín, p. Svatoslavem Vahalíkem (člen SDH Jičina), které se konalo dne 3.12.2008.

Dále bych rád  uvedl hlavní akce pořádané v roce 2008, účasti na hasičských závodech a dále činnost výjezdové jednotky SDH zařazené do kategorie JPO V.

 

 

Kulturně – společenská činnost

únor – 15.2.2008, účast na valné hromadě okrsku SDH konané ve Starojické Lhotě v počtu 15 členů, zajištění darů do tomboly.

Pomoc při organizaci dětského maškarního reje (finanční spoluúčast) v restauraci „U Bajerů“ (hlavními organizátory byli hospodští).

květen – 3.5.2008, uspořádání tradičního lampiónového průvodu, který prošel celou vesnicí a následného táboráku na výletišti „Hájek“. Tato akce byla letos opravdu mimořádně hojně navštívena občany naší obce i jejich známými odjinud.

               4.5.2008, účast členů našeho sboru na oslavách patrona hasičů Sv. Floriána na Starém Jičíně.

červen – Uspořádání sběru kovového odpadu v naší obci. Tohoto odpadu se nám daří sesbírat čím dál méně, neboť občané si již ve velké míře odvážejí kovový odpad sami, ale podařilo se nám trefit období s vysokými výkupními cenami, takže akce byla velkým přínosem do pokladny sboru.

               19.-21.6.2008, účast velkého množství členů našeho sboru na oslavách 100. let od založení SDH Starojická Lhota.

srpen – 30.8.2008, uspořádání tanečního „Country letního večera“ na výletišti „Hájek“. Hudební produkci zajistila známá valašskomeziříčská skupina Lososi a dlužno dodat, že hráli výborně. Bohužel účast lidí na akci byla velmi slabá, což bylo dáno asi zejména značným ochlazením (v noci teplota klesla na pouhých + 6°C).

               31.8.2008, uspořádání hasičských závodů na výletišti „Hájek“ zahrnutých do okrskové ligy požárního sportu. Vypsány soutěže v kategorii mužů (účast 9 družstev), mladších žáků (účast 4 družstev) a starších žáků (účast 3 družstev). Velmi povedené hasičské odpoledne za účasti velkého množství občanů (bylo opravdu „narváno“) je vrcholem naší celoroční činnosti. Bohužel malým stínem této akce bylo vloupání dvou 10-ti letých (!) dětí do kiosku na „Hájku“ – tato záležitost byla následně řešena s obecní policií a O.ú. Starý Jičín.

říjen –  4.10.2008, uspořádání autobusového zájezdu do hasičského muzea v Ostravě a ZOO Ostrava za účasti hlavně rodin s dětmi. Přes deštivé počasí se tento zájezd opravdu povedl a hlavně děti byly skutečně nadšené. Zájezd jsme pořádali po dlouhé odmlce a jeho letošní úspěch nás utvrdil v tom, že z něj budeme chtít udělat každoroční tradici.

prosinec – 6.12.2008, zajištění Mikuláše s čerty a andělem, kteří obcházeli jednotlivé rodiny s dětmi na Jičině a rozdávali balíčky, které byly financovány naším sborem a místní organizací ČSČK.

                  28.12.2008, uspořádání valné hromady SDH Jičina v restauraci „U Bajerů“ za účasti cca 40 dospělých členů sboru a nově i mladých hasičů.

 

 

Sportovní činnost

Družstvo mužů – účast na všech 7 soutěžích v požárních sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín, účast na recesním závodě pořádaném v rámci oslav 100. let od založení SDH Starojická Lhota. Celkově jsme se umístili na 5. místě z osmi soutěžících družstev.

Družstvo žáků – nově založené družstvo se letos zúčastnilo své premiérové soutěže v Lešné dne 15.8.2008 a následně, 31.8.2008, soutěže pořádané u nás na Jičině. Děti prokázali velké odhodlání a nadšení a také nemálo umu, který získali během velmi krátké doby na přípravu. Od příštího roku se naše družstvo bude pravidelně účastnit všech soutěží pořádaných v rámci okrsku Starý Jičín. 

 

 

Činnost výjezdové jednotky SDH  

Stěžejní činností naší výjezdové jednotky, zařazené do kategorie JPO V, je údržba svěřené techniky (vozidlo Avia furgon, požární stříkačka PS 12 a další), absolvování nutných odborných školení a samozřejmě samotná praktická příprava. V roce 2008 jsme nebyli povoláni k žádnému zásahu ani k technické pomoci.

Díky aktivitě velitele okrsku Starý Jičín jsme se spolu s ostatními sbory účastnili taktického cvičení konaného 8.5.2008. Cílem cvičení bylo uhašení simulovaného požáru lesního porostu v prostoru nad „Zámečkem pod hradem“ na Starém Jičíně. Naše jednotka zajišťovala přepravu vody v prostoru u pálenice a dlužno podotknout, že bez jakéhokoliv problému, byť podmínky zásahu nebyly jednoduché (silný déšť).  

 

Technika sboru 

V roce 2008 jsme získali sadu požárních hadic (3ks „B“, 4 ks „C“) a 1 ks savice.

 

 

Závěrečné zhodnocení a poděkování, cíle na rok 2009

Lze konstatovat, že rok 2008 byl z pohledu našeho SDH po všech stránkách rokem úspěšným.

Daří se nám na Jičině pořádat hojně navštěvované akce, které stmelují celou obec. Letos založené družstvo žáků je opravdovým příslibem do budoucnosti i když samozřejmě, tak jako vše, vyžaduje hodně času, práce a energie od svých vedoucích.

Velké poděkování patří všem členům sboru, kteří se v rámci svého volného času zdarma věnují činnosti, rozvoji a podpoře dobrého jména SDH Jičina. Doufám, že se nám v roce 2009 podaří zapojit do činnosti ještě více členů schopných samostatně plnit svěřené úkoly.

Poděkování patří rovněž obecnímu úřadu Starý Jičín, jehož podpora našeho sboru má stále stoupající tendenci, což jde ruku v ruce s aktivitami které vyvíjíme.

 

V roce 2009 bychom rádi uspořádali akce v rozsahu minimálně stejném jako v roce 2008. V plánu máme nově navíc uspořádání soutěže o „Nejlepší jičinskou slivovici“ a „Nejlepší jičinský tvarohový koláč“, kterou bychom chtěli uspořádat na jaře. Chceme se také v nejvyšší možné míře soustředit na činnost družstva žáků tak, aby hasičina bavila nejen děti, ale aby se více zapojili i jejich rodiče. S družstvem žáků souvisí i nutnost zajistit hned v úvodu roku 2009 jejich registraci, pojištění apod.

S tím vším jde ruku v ruce i naše dlouhodobá snaha o vylepšení techniky našeho sboru, která patří k nejstarším v rámci okrsku. Zejména repase naší požární stříkačky PS 12 bude předmětem našich jednání s obecním úřadem Starý Jičín a doufáme, že budeme vyslyšeni.

 

 

 

 

Zpracoval dne 2.1.2010 Martin Pecháček – starosta SDH Jičina.