Výroční zpráva 2009

 

Sbor dobrovolných hasičů Jičina,

Jičina č.p. 92, okr. Nový Jičín, 741 01

IČO: 65472454, Reg. číslo: 3804028

 

 

Zpráva o činnosti v roce 2009

 

Náš sbor čítá k 28.12.2009 celkem 86 dospělých členů a 17 dětí.

 

Kromě permanentní celoroční běžné činnosti, která zahrnuje přípravu družstev dětí (mladých hasičů) a dospělých na závody v požárním sportu, údržbu svěřené techniky a prostor hasičské zbrojnice v budově osadního výboru na Jičině, údržbu a provoz výletiště „Hájek“, návštěvy a ocenění hasičů – jubilantů (kulaté narozeniny od 50-ti let výše), účasti na pohřbech (nošení rakve), bych rád dále uvedl hlavní akce pořádané v roce 2009, účasti na hasičských závodech a dále činnost výjezdové jednotky SDH zařazené do kategorie JPO V.

 

 

Kulturně – společenská činnost

únor – 20.2.2009, účast na valné hromadě okrsku SDH konané  v Jeseníku nad Odrou v počtu 17 členů, zajištění darů do tomboly.

březen – 21.3.2009, uspořádání soutěže o „Nejlepší jičinskou slivovici“ a „Nejlepší jičinský tvarohový koláč“ v prostorách budovy osadního výboru na Jičině. Tato celodenní akce byla hojně navštívena nejen občany naší obce, sešlo se cca 40 vzorků slivovice a 20 druhů koláčů. Tuto soutěž jsme letos pořádali poprvé a určitě z ní vzhledem k velkému zájmu občanů chceme vytvořit tradici. Akce se zúčastnila k našemu překvapení i reportérka Novojičinského deníku, ve kterém byla obsáhle prezentována na titulní straně.

květen – 3.5.2009, účast členů našeho sboru na oslavách patrona hasičů Sv. Floriána na Starém Jičíně.

               16.5.2009, uspořádání tradičního lampiónového průvodu, který prošel celou vesnicí a následného táboráku na výletišti „Hájek“. Tato akce je už tradičně hojně navštívena občany naší obce i jejich známými odjinud.

srpen – 8.8.2009, uspořádání diskotéky ve stylu 60. – 90. let na výletišti „Hájek“.

            9.8.2009, uspořádání hasičských závodů na výletišti „Hájek“ zahrnutých do okrskové ligy požárního sportu. Vypsány soutěže v kategorii mužů (účast 9 družstev), žen  (účast 2 družstev), mladších žáků (účast 5 družstev) a starších žáků (účast 5 družstev). Velmi povedený hasičský víkend za účasti velkého množství občanů (hlavně v neděli bylo opravdu „narváno“) je vrcholem naší celoroční činnosti.

září –  19.9.2009, uspořádání autobusového zájezdu do ZOO Lešná za účasti hlavně rodin s dětmi.

            27.9.2009, uspořádání akce „Ukončení hasičské sezóny“ na výletišti „Hájek“. Opět velmi povedená akce pořádána za velkého zájmu občanů Jičiny (zejména rodičů a dětí). Pro družstva mladých hasičů byly připraveny dřevěné domečky, které si děti samy zkusily uhasit, následoval příjezd hasičů z JPO II Starý Jičín – Vlčnov s ukázkou profesionálního zásahu a techniky. Vybraní otcové dětí také předvedli své umění ve zdolávání požáru. Tuto akci jsme letos pořádali poprvé a určitě z ní vzhledem k velkému zájmu občanů chceme vytvořit tradici.

říjen – 10.10.2009, uspořádání mimořádné brigády za účasti 10 členů sboru. Cílem brigády byla úprava a zkulturnění místního chodníčku (uličky) kolem Hrachovců a Volků, který byl častým terčem kritiky občanů Jičiny. Došlo k odebrání starého kameno – hlinitého povrchu, odstranění drnů a vypletí travin, úpravu přechodu přes stávající dešťové žlaby, srovnání a rozprostření asfaltového recyklátu se zadusáním a zhotovením napojení na hlavní silnici přes obec. Jistě se nenajde jediný občan obce, který by tuto úpravu chodníčku nepřivítal. 

prosinec – 5.12.2009, uspořádání Mikulášské nadílky v restauraci „U Bajerů“ (spolu s místní organizací ČSČK a hospodskými). Opět velká účast rodičů s dětmi, součástí akce byla i dětská diskotéka.

                  28.12.2009, uspořádání valné hromady SDH Jičina v restauraci „U Bajerů“ za účasti cca 50 dospělých členů sboru, mladých hasičů a starosty obce Starý Jičín Ing. Hrnčíře. Součástí tradiční akce konané vždy těsně před koncem roku byly i volby výboru SDH do dalšího funkčního období 2010 – 2014.

 

 

Sportovní činnost

Družstvo mužů – účast na 6-ti soutěžích v požárních sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín (neúčastnili jsme se jen soutěže v Janovicích z důvodu zásahu při povodních). Celkově jsme se umístili na děleném 5. – 6. místě z osmi soutěžících družstev.

Družstvo žáků – vloni založené družstvo se zúčastnilo 5-ti soutěží v požárním sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín a branného závodu ve Starojické Lhotě. Celkově se mladší žáci umístili na 3. místě z pěti soutěžících družstev a starší žáci na 4. místě z pěti soutěžících družstev.

 

 

Činnost výjezdové jednotky SDH   

Členové naší jednotky se aktivně podíleli na odstraňování škod způsobených povodní z 24.6.2009. Ve dnech 25. – 28.6. zasahovali v Jičině, Starém Jičíně, Vlčnově, Starojické Lhotě, Jeseníku nad Odrou. Šlo zejména o čerpání vody se zatopených sklepů, uvolňování vodního toku ucpaného dřevem, technickou pomoc s odklízením následků povodní. I v dalších dnech jsme se podíleli na pomoci s úklidem na Jičině, rozvozem vysoušečů, čistících a desinfekčních prostředků apod. Tato činnost byla velmi pozitivně vnímána jak samotnými postiženými občany, tak i obecním úřadem na Starém Jičíně. Došlo i k udělení Čestného uznání hejtmanem Moravskoslezského kraje naší jednotce.

V prosinci (9.12.2009 v cca 18 hodin) proběhl cvičný poplach naší jednotky s vyhlášením ze střediska Frýdek – Místek. Tohoto cvičného výjezdu se zúčastnilo celkem 6 členů naší jednotky ve stanoveném čase do 10 minut od nahlášení a tím se prokázala akceschopnost naší jednotky (min. počet členů na výjezd je 4).

Následně v neděli 13.12.2009 jsme provedli technický zásah, a to vyčištění nefunkčních stávajících kanálů propláchnutím u č.p. 58 (Petřkovští). 

V průběhu roku se členové naší výjezdové jednotky samozřejmě podrobili pravidelné lékařské prohlídce a absolvovali nutná odborná školení.

 

Technika sboru 

V roce 2009 došlo k razantním změnám v technice našeho sboru. Došlo k repasi hasičské stříkačky, výměně stávajícího vozidla Avia furgon za pro nás daleko vhodnější Avii v hasičské úpravě (převod z SDH Starý Jičín – Vlčnov), získání 1 ks kalového motorového čerpadla Heron, 2 ks savic, sady sportovních hadic pro děti, 1 ks sportovního rozdělovače, 7 ks lehkých zásahových obleků včetně obuvi, 7 ks pracovních stejnokrojů, 4 ks zásahových přileb.

 

Závěrečné zhodnocení a poděkování, cíle na rok 2010

S uspokojením mohu konstatovat, že činnost našeho sboru se neustále rozvíjí a košatí, je do ní zapojováno stále více členů a i účast občanů naší obce (a nejen jich) na pořádaných akcích je opravdu slušná, což nám potvrzuje, že naše konání má opravdu smysl.

Velkou radost mám zejména s činnosti družstva žáků, které se opravdu celoročně připravuje nejen na samotnou hasičinu, ale děti vstřebávají i mnoho znalostí a dovedností, které jim pomohou v běžném životě.

Poděkování patří všem členům sboru, kteří se v rámci svého volného času a samozřejmě bez nároku na finanční odměnu věnují činnosti, rozvoji a podpoře dobrého jména SDH Jičina.

Opravdu velký dík patří rovněž obecnímu úřadu Starý Jičín, jehož podpora byla v tomto roce opravdu mimořádná (částečně dáno i získáním značné části techniky v rámci odstraňování následků povodní), a se kterým se nám velmi dobře spolupracuje.

V letošním roce jsme se také poprvé v historii našeho sboru pokusili získat finanční prostředky na činnost i prostřednictvím sponzorů a přes všudypřítomnou ekonomickou krizi nám nemalými částkami přispěli Autodoprava Eva Vahalíková, Mgr. Šárka Horáková, FHB Trading Suchdol nad Odrou a KES Vratimov, za což i jim patří velký dík.

 

V roce 2010 bychom rádi uspořádali akce v rozsahu roku 2009. Prioritami bude především maximální podpora družstva žáků, do kterého se nám hlásí stále noví členové a dále důstojné uspořádání oslav 80-ti let od založení našeho sboru, které proběhnou v termínu 6.– 8.8.2010.

 

 

 

Zpracoval dne 31.12.2009 Martin Pecháček – starosta SDH Jičina.