Výroční zpráva 2011

Sbor dobrovolných hasičů Jičina,

Jičina č.p. 92, okr. Nový Jičín, 741 01

IČO: 65472454, Reg. číslo: 3804028

 

 

Zpráva o činnosti v roce 2011

 

Náš sbor čítá k 31.12.2011 celkem 111 členů, z toho 20 dětí a 11 žen. Naši snahou bylo a je do našeho sboru zapojit více žen než doposud, což se sice částečně dařilo jejich větším zapojením do organizace některých pořádaných akcí, nicméně do sboru vstoupily v průběhu roku jen 3.

Pohřby členů SDH – Jarmila Jurečková

Narozeníny kulaté členů SDH – 70 Antonín Pospěch, 50 Jiří Hambálek, 60 Marie Rosová

 

Výbor SDH Jičina měl během roku 2011 celkem 10 schůzí z toho 2 x byla součástí i schůze osadního výboru. Účast na schůzích byla velice slušná, zváni byli i nečlenové výboru, kteří ale měli co říci k probíraným tématům.

 

Od 1.1.2011 se stala hospodářkou a pokladní našeho sboru paní Žaneta Rosová, která vede hospodaření sboru v podobě jednoduchého účetnictví. Můžeme zodpovědně říci, že jsme s její prací po roce zkušeností velmi spokojeni.

Od 1.1.2012 nastane změna na postu zástupce velitele výjezdové jednotky JPO V. Tomáš Vahalík odchází do JPO II Starý Jičín – Vlčnov (i stále zůstává členem a místostarostou našeho sboru) a jeho místo zaujme Tomáš Tvrdý.

 

Kromě permanentní celoroční běžné činnosti, která zahrnuje přípravu družstev dětí (mladých hasičů) a dospělých na závody v požárním sportu, sportovní klání v tělocvičně ZŠ na Starém Jičíně (především fotbal v zimních měsících), údržbu svěřené techniky a prostor hasičské zbrojnice v budově osadního výboru na Jičině, údržbu a provoz výletiště „Hájek“ (včetně sečení travnatých ploch), návštěvy a ocenění hasičů – jubilantů (kulaté narozeniny od 50-ti let výše), účasti na pohřbech (nošení rakve), bych rád dále uvedl hlavní akce pořádané v roce 2011, účasti na hasičských závodech a dále činnost výjezdové jednotky SDH zařazené do kategorie JPO V.

Jak se již stalo tradicí, i během roku 2011 jsme uspořádali několik brigád, díky kterým se zase podařilo zkulturnit nebo uklidit některé prostory na Jičině. V lednu proběhla velká brigáda v budově osadního výboru na Jičině č.p. 74, díky které se konečně podařilo vyklidit různé haraburdí ze skříní a hlavně došlo ke kompletnímu vyklizení a přebrání věcí na půdě, takže dnes je půda uklizená a bez zbytečného harampádí. Díky tomu, že jsme po dohodě s obcí Starý Jičín dostali k užívání i prostory bývalé klubovny v přízemí, doposud užívané jako hudební zkušebna, měli jsme i spoustu práce s touto místností. Její technický stav byl ale mnohem horší než jsme očekávali, zejména díky značné vlhkosti. Po odstranění obložení stěn a vyklizení místnosti jsme oškrábali veškeré omítky, odstranili jsme starou elektroinstalaci a vzhledem k vlhkým zdem jsme museli osekat omítky cca 1 m od podlahy a strhnout i podlahovou krytinu (lino) tak, abychom mohli tuto místnost alespoň částečně vysoušet větráním (na jaře jsme vysoušeli i pomocí vysoušeče). Další práce na této místnosti jsme zastavili v letních měsících hlavně vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že v havarijním stavu jsou i okna – jejich stav v celé budově osadního výboru je už velmi špatný. Co dál s budovou osadního výboru budeme řešit v roce 2012 i s ohledem na finanční možnosti obce, je otázkou zda-li se najdou finanční prostředky na výměnu alespoň těch nejhorších oken. Jelikož budovu osadního výboru aktivně využíváme, rozhodli jsme se uvolnit z peněz SDH i nemalou částku na zkulturnění této budovy. V roce 2012 jsme pořídili satelit (možnost sledování hlavně sportovních přenosů v sále na plátně), elektrický průtokový ohřívač vody (ohřev vody v umyvadlech v klubovně a na WC v přízemí), sadu stolů, sadu ubrusů a prakticky před dokončením je instalace nového dvojdřezu včetně úpravy stávající kuchyňské linky v sále (bude dokončeno počátkem roku 2012). Díky všem těmto aktivitám můžeme říci, že budova osadního výboru zase „žije“ a scházejí se v ní občané nejen naší obce (samozřejmě v ní nadále dobře funguje i knihovna pod vedením pana Prašivky).

V červnu Jiří Kotas provedl opravu vadného rozvodu elektro v budově kiosku na výletišti Hájek. Na podzim jsme provedli osazení obrubníků a drobné úpravy terénu vedle kaple na Jičině. Těsně před koncem roku se nám podařilo provést výměnu děravého okapu na budově osadního výboru.

 

V průběhu roku se obci Starý Jičín podařilo konečně po letech našich marných snah zlegalizovat stávající budovy na výletišti Hájek, včetně geodetického zaměření výletiště. Toto je nezbytným předpokladem pro naše další snahy o opravy a rozvoj výletiště s ohledem na případné možnosti získání dotací.

 

Na jaře člen našeho sboru Lukáš Rosa vyrobil pro potřeby celého hasičského okrsku Starý Jičín ženské a dětské hasičské bariéry a kladinu (žádný jiný sbor se k tomu neměl). Dále jsme nechali u Miroslava Žemly vyrobit 2 ks hasičských terčů, na nich budeme muset ještě provést drobné úpravy a také jsme u něj nechali opravit 2 ks přenosných fotbalových branek na výletiště Hájek. Na tyto branky jsme rovněž zakoupili nové sítě. Staré branky byly v havarijním stavu a hrozila možnost úrazu zejména dětí.   

 

 

Kulturně – společenská činnost

únor – 25.2.2011. Zřejmě poprvé v historii našeho sboru jsme se rozhodli uspořádat Valnou hromadu hasičského okrsku Starý Jičín. Tato proběhla v prostorách kulturního domu na Starém Jičíně za účasti starosty Starého Jičína Ing. Hrnčíře, starostky Bernartic nad Odrou paní Mgr. Dany Klosové, místostarosty Jeseníku nad Odrou pana Libora Macháče, zástupce okresního sdružení hasičů a dalších hostů. Celkem se této valné hromady zúčastnilo cca 190 osob, sál byl zcela zaplněn. Organizace této pro nás zcela nové a významné akce se nám podařila dle mého na výbornou, včetně zajištění večeře pro všechny účastníky (vařil p.Kachel – vepřový řízek s bramborem), tomboly, hudby Ladislava Pospěcha, tanečního vystoupení a zejména pak i velkého úklidu po samotné akci. Uklízelo se až do rána ve velkém počtu lidí a nemohu nevzpomenout vyjádření správce kulturního domu pana Alana Prašivky, který prohlásil, že tak perfektně uklizeno navíc v tak šibeničním termínu (už druhý den probíhala v KD další akce) ještě nezažil. I dle pozdějších ohlasů zástupců jednotlivých zúčastněných sborů panovala s akcí naprostá spokojenost.

březen – 26.3.2011. Soutěže o „Nejlepší jičinskou slivovici“ a „Nejlepší jičinské sladké překvapení z kynutého těsta“ v prostorách budovy osadního výboru na Jičině. Na této celodenní akci se sešlo 22 vzorků slivovice a 12 koláčů. Oproti loňskému roku ubylo zejména vzorků slivovice (o cca 50%) a docela jsme si lámali hlavu, čím to bylo způsobeno. Příští rok zkusíme soutěž asi rozdělit na slivovici a ostatní ovocné destiláty a uvidíme. Nicméně návštěva lidí na akci byla velice slušná a nálada jako vždy výborná. Součástí akce byl i prodej hasičského guláše a dalších pochutin. Vítězi se stali  Bronislav Peterek ve slivovicích, a nejlepší pekařkou byla opět paní Ludmila Vahalíková.

květen – 8.5.2011, účast 5 členů našeho sboru na oslavách patrona hasičů Sv. Floriána na Starém Jičíně.

               20.5.2011, uspořádání tradičního lampiónového průvodu, který prošel celou vesnicí a následného táboráku na výletišti „Hájek“. Všude v okolí pršelo, ale Jičině se déšť vyhnul a akce se velice podařila, přišlo hodně lidí a na Hájku panovala výborná atmosféra.

29.5.2011, členové našeho SDH se podíleli na pořádání okrskové soutěže v požárním sportu na fotbalovém hřišti na Starém Jičíně. Výpomoc organizátorům SDH Starý Jičín – Vlčnov se stavěním dráhy a rozhodčími.

červen – 4.6.2011. Letos jsme se rozhodli po mnoha letech odmlky uspořádat na výletišti Hájek  Dětský den. Do organizace se zapojilo opravdu hodně lidí, velkou posilou byla zejména Zuzana Rosová, která svým nadšením strhávala ostatní. Počasí nám tentokrát nepřálo, bylo zataženo, s přestávkami drobně pršelo. Nicméně po celém výletišti jsme nachystali pro děti 15 soutěží a děti s rodiči nás nezklamaly. Přišlo jich cca 45 a počasí pro ně opravdu nebyl problém, nálada byla výborná. V rámci odpoledne probíhala i jízda na poníkovi. Na závěr proběhlo vyhlášení a ocenění všech dětí, které provedly včetně recesistické ukázky hašení požáru naše přítelkyně a manželky (ač většinou nečlenky SDH ….). 

18.6.2011. Soutěž dětí a mládeže v požárním sportu na výletišti Hájek. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mladších a 10 družstev starších žáků. Počasí nám přálo, výkony dětí byly výborné, návštěvníci akce byli velice spokojeni s organizací. Velice podařené odpoledne ovšem bohužel pokazil úraz 16-ti letého návštěvníka akce z Bernartic nad Odrou, který byl díky svému neuváženému přístupu a frajeřině zasažen roztočeným dětským kolotočem a odhozem na sousedící strom, čímž si způsobil naštěstí jen těžký otřes mozku a chvilkové bezvědomí (zpočátku bylo podezření i na poranění krční páteře). Museli jsme volat záchranku, takže na Hájku přistával vrtulník, přijela sanitka i policie. Naštěstí se dotyčný s tohoto úrazu rychle dostal. Celá situace ještě měla následně dohru a museli jsme dětský kolotoč na akcích pořádaných na Hájku zajistit řetězem, obec opatřila kolotoč výstražnými tabulkami.

srpen – 7.8.2011. Soutěž v požárním sportu v kategoriích muži, ženy, veteráni na výletišti Hájek. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev mužů, 5 družstev žen a 3 družstva veteránů. V rámci okrsku jsme jediní, kteří soutěž veteránů pořádají, ale pravdou je že účast družstev není valná. Na druhou stranu, právě toto klání vzbuzuje u diváků i soutěžících asi největší ohlas a určitě stojí za to v jeho pořádání vytrvat. Počasí nám přálo, bylo slunečno. Tak jako vždy je sice dráha po několika požárních útocích rozbahněná, což je dáno jejím travnatým povrchem, ale výkony družstev byly výborné. Diváci se dobře bavili a organizace se povedla i když vzhledem k letnímu termínu je vždy docela velký problém vše zajistit (hodně lidí je na dovolených nebo pracuje v zemědělském družstvu).

září – 3.9.2011. Uspořádání akce „Ukončení hasičské sezóny“, která je koncipovaná jako poděkování zejména dětem – členům družstev hasičů za jejich celoroční činnost. Děti, ale i jejich rodiče si měli možnost vyzkoušet uhašení skutečného ohně, byly připraveny a zapáleny cvičné domečky ze dřeva, kartonů a slámy. Dětem ale i jejich vedoucím byl veřejně vyjádřen dík a obdržely sladkosti a nanukové dorty. K pohodě akce přispěl nemalou měrou i Ladislav Rýpar, který na výletišti vozil zájemce v závodní koňské bryčce (několikatinásobný šampión v závodech koňských spřežení).

24.9.2011. Uspořádání autobusového zájezdu do pivovaru Radegast v Nošovicích s exkurzí do výroby piva včetně degustace a následně návštěva hradu Hukvaldy. Zájezdu se zúčastnilo 33 osob včetně řidiče pana Petra Prouska, který jako vždy byl ochoten s našim sborem jet. Oproti minulým letům jsme se na základě podnětu ze strany starších spoluobčanů – důchodců rozhodli nepořádat zájezd určený prioritně pro rodiče s dětmi. Skutečnost byla taková, že se zájezd opravdu povedl, účastníci byli spokojeni, nicméně se jej zúčastnili jen 2 důchodci, takže bude na zváženou kam jet zase příští rok.

listopad – 6.11.2011, uspořádání drakiády na výletišti Hájek. Po loňské výborné zkušenosti jsme drakiádu opět uspořádali. I když nebyl extra silný vítr, draci přece jen létali. Dětí a rodičů se opět sešla spousta a nálada na výletišti byla do pozdních hodin výborná.

prosinec – 4.12.2010, uspořádání Mikulášské nadílky v restauraci „U Bajerů“ (spolu s místní organizací ČSČK a hospodskými). Opět velká účast rodičů s dětmi (cca 40 dětí), součástí akce byla i dětská diskotéka se soutěžemi.

                  28.12.2011, uspořádání valné hromady SDH Jičina v budově osadního výboru na Jičině za účasti 44 dospělých členů sboru, mladých hasičů a rovněž i místostarosty obce Starý Jičín Ing. Miroslava Klimpara.

 

 

Sportovní činnost

Družstvo mužů – účast na všech 7 soutěžích v požárních sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín. Celkově jsme se umístili na 7. místě z osmi soutěžících družstev. Je třeba říci, že z pravidelných účastníků okrskové ligy jsem skončili vlastně poslední, za námi bylo jen družstvo Petřkovic, které se účastnilo po dlouhé odmlce jen některých soutěžích. Okrskovou ligu vyhrály Bernartice nad Odrou před Janovicemi a Palačovem. Naše výkony byly velmi kolísavé, techniku už máme velice slušnou, ale prostě se v tom kvapíku sem tam něco nepovedlo a z toho pramenilo celkové umístění. Věřím, že se v roce 2012 podaří našim soutěžícím lépe sladit výkony s technikou. Pravdou taky je, že úroveň ostatních konkurenčních družstev jde stále nahoru.   

Družstvo žáků – družstva mladších a starších žáků se zúčastnila všech 7 soutěží v požárním sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín (jedna soutěž ve Starém Jičíně – Vlčnově se z důvodu nepřízně počasí nekonala). Mladší žáci skončili v okrsku na 5. místě ze 7 soutěžích družstev, starší žáci skončili v okrsku na 3. místě ze 7 soutěžích družstev. I když by se zdálo, že tady o výsledky moc nejde, pravdou je to, že rivalita je mezi družstvy veliká a souboje mají vysokou sportovní úroveň. Na okrsku pak je, aby se skutečně dodržovala všechna pravidla daná před startem soutěží. Každopádně můžu říci, že nás naše družstva výborně reprezentují. Kromě soutěží v rámci okrsku provedla naše družstva i několik výjezdů do vzdálenějších obcí, kde nám také dělala dobré jméno.

 

 

Činnost výjezdové jednotky SDH  

Výjezdová jednotka JPO V se skládá ze 16 členů. Od roku 2012 bude mít nadále 3 velitele, 4 strojníky s platným osvědčením a 9 hasičů.

V průběhu roku členové naší výjezdové jednotky samozřejmě absolvovali nutná odborná školení a starali se o svěřenou techniku. Nejvíce času vždy zabere údržba výjezdového vozidla Avia.

V roce 2011 se Lukáš Rosa v únoru zúčastnil navíc školení rozhodčího mládeže, tak aby byl schopen tuto činnost vykonávat kvalitně i v rámci okrsku. 

 

Požár na Jičině

Po mnoha letech klidu jsme letos zaznamenali na Jičině i požár. V pondělí 11.7.2011 v cca 4:15 hodin došlo k požáru zahradní chatky s nářadím na zahradě Aloise Minaříka. Požár byl způsoben úderem blesku. Požár hasili hasiči z HZSMSK Nový Jičín, JPO II Starý Jičín a dopravu vody pomáhali zajišťovat i naši hasiči z JPO V Jičina. Naštěstí nedošlo k rozšíření požáru na vedle stojící RD p. Vítězslava Rosy, nicméně zahradní chatka včetně veškerého vybavení lehla popelem. Toto byl také jediný zásah naši výjezdové jednotky JPO V v roce 2011.

 

Technika sboru

Co se týče vybavení naší jednotky, tak nám v uplynulém roce přibyla díky financím z obce sada požárních hadic a již dříve slíbené dvě nové hadice a plovoucí čerpadlo – tyto byly ještě dodány v rámci poškození při zásazích a doplnění výbavy z povodňových škod z roku 2010. 

Díky tomu můžeme směle říci, že naše jednotka patří z JPO 5 v našem okrsku k jedné z nejlépe vybavených.

 

Kromě výbavy sboru, výletiště a výbavy osadního výboru uvedené v úvodní kapitole jsme kromě množství drobných věcí zakoupili z vlastních prostředků SDH především 3 ks slavnostních obleků v ceně cca 11 000 Kč a 2 ks zahradních party stanů, každý v ceně cca 5 400 Kč, které nám umožní pořádat akce na výletišti Hájek i při nepřízni počasí.

 

Závěrečné zhodnocení a poděkování, cíle na rok 2012

Během roku 2011 jsme iniciovali schůzku všech hasičských sborů starojického regionu na obecním úřadě na Starém Jičíně. Důvodem byla snaha podrobně vysvětlit toky peněz z rozpočtu obce Starý Jičín do jednotlivých sborů, které dle našeho názoru nebyly zcela jasné a mohlo docházet k rozdílům v čerpání mezi sbory. Navíc ne všichni starostové a velitelé jednotlivých sborů měli stejné informace. Na základě dohody byla navržena a schválena změna, která vstoupí v platnost v roce 2012 a to, že každý sbor bude mít přesně stanovenu částku, se kterou může počítat na provoz a údržbu svěřené techniky a nákup techniky nové. Pro SDH Jičina bude tato částka činit 30 000 Kč/ rok. Případné požadavky nad tuto částku (např. řešení nadstandardních velkých oprav hasičských vozidel) bude řešeno samostatně a musí být schváleno radou obce.

Druhé pro nás zásadní téma, které jsme řešili na podzim v rámci okrsku byl návrh na změnu organizace soutěží v požárním sportu dětí a mládeže. Pro rok 2011 platilo, že veškeré soutěže dětí a mládeže musí být v rámci okrsku ukončeny do letních prázdnin, což se ale u nás nesetkalo s nadšením vedoucích mládeže ani rodičů dětí. Problém byl v tom, že soutěže byly našlapané jedna na druhou, téměř každý víkend od půlky května do konce června byla nějaká soutěž. Na druhou stranu jsme chtěli s dětmi jezdit na soutěže i v létě a na podzim (je škoda nevyužít jejich nadšení a zápalu pro požární sport), což jsme museli řešit poměrně drahými výjezdy do vzdálenějších obcí mimo okrsek. Navrhovali jsme tedy zrušit pravidlo o ukončení okrskových soutěží dětí a mládeže už do konce června. Toto bylo ale po proběhlé diskusi a následném hlasování těsnou většinou zamítnuto, takže pravidlo zůstává i v sezóně 2012, což respektujeme. Druhým naším podnětem byl velice rozdílný výklad a přístup některých družstev okrsku k dodržování pravidel v požárním sportu dětí a mládeže. Tento podnět bude řešen před začátkem soutěží v roce 2012 a doufáme, že daná pravidla budou opravdu dodržována a nikoliv obcházena.   

Obecně se dá říci, že se stáváme v rámci okrsku nositeli nových myšlenek a podnětů i když samozřejmě ne vše je nakonec po našem. To ovšem samozřejmě chápeme, vždyť i o tom je demokracie.

Jak je z výčtu akcí patrno, pořádali jsme toho opravdu hodně, zřejmě nejvíce v historii našeho sboru, což je samozřejmě pozitivně kvitováno občany nejen naší obce. Díky SDH prostě naše obec celoročně „žije“, schází se a lidé mají možnost se dobře pobavit. Nicméně se čím dál více objevuje i obrácená strana mince. I když organizace akcí proběhla vždy dobře, velice často to bylo spojeno s opravdu velikým vypětím hlavních pořadatelů, kteří mnohdy na poslední chvíli sháněli další pomocníky. Bohužel to nefunguje tak, že by lidi přišli sami, když ví, že se něco bude dít a nabídli pomoc. Velkým problémem se ale ukazuje úklid po samotných akcích, kdy už nadšení z lidí vyprchá a mnohdy uklízí jen stále stejní lidé, navíc ve velmi malém počtu. Pokud se nám nepodaří v lidech vyvolat větší pocit zodpovědnosti a angažovanosti k daným akcím, tak hrozí, že se ti aktivní na pořádání akcí časem „vykašlou“. Navíc tolerance jejich rodin není bezbřehá.

Jinak mi ale po těchto kritických slovech nezbývá,  než zopakovat slova z předešlých let.

S uspokojením mohu konstatovat, že činnost našeho sboru se neustále rozvíjí, mírně roste i členská základna. Účast občanů naší obce (a nejen jich) na pořádaných akcích je opravdu slušná, což nám potvrzuje, že naše konání má opravdu smysl. Domnívám se, že naše aktivity se již přiblížily svému stropu s ohledem na opravdu velké časové vytížení členů sboru, kteří se podílejí na organizaci jednotlivým akcí.

Nechci, aby to vyznělo nějak nabubřele, nicméně si opět troufám tvrdit, že SDH je beze sporu hlavní hybnou silou života naší obce.

 

Velkou radost nám dělají družstva starších a mladších žáků. Děti se opravdu celoročně připravují nejen na samotnou hasičinu, ale díky svým vedoucím vstřebávají i mnoho znalostí a dovedností, které jim pomohou v běžném životě. I nadále bude mít družstvo dětí v rámci našich časových a finančních možností maximální podporu, počítáme i s výjezdy na soutěže do vzdálenějších lokalit, tak aby mohli poměřit síly s cizími sbory a zase naopak třeba přenést něco užitečného co uvidí jinde do činnosti našeho sboru.

 

Ke konci roku 2011 se nám konečně podařilo objednat domovenky  a označení našeho sboru na slavnostní uniformy, takže v roce 2012 už budeme důstojněji reprezentovat náš sbor na společenských událostech. Měli jsme docela problém s výběrem firmy a následně grafickou úpravou znaku, do které jsme vnesli i dochovanou podobu historického znaku naší obce z roku 1850.

 

V roce 2012 bychom rádi uspořádali akce zhruba v rozsahu roku 2011 (samozřejmě kromě pořádání okrskové valné hromady). Prioritami bude především maximální podpora družstva žáků a dospělých, podpora života v naší obci, a dále důstojné uspořádání naších nejvýznamnějších akcí, kterými budou 10.6.2012 pořádání závodů v požárním sportu v kategorii dětí a mládeže v rámci okrsku a 5.8.2011 pořádání závodů v požárním sportu v kategorii muži, ženy a veteráni v rámci okrsku.

 

V roce 2012 nás čekají rovněž další brigády – doufám v postupné opravy výletiště Hájek, v první fázi zejména vyřešení zatékající střechy kiosku. Pravděpodobně dojde i ke stavbě dlouho urgovaného dětského hřiště (jako jediná obec starojického regionu jej dosud nemáme).

 

Závěrečné poděkování patří všem členům a členkám sboru (ale i spoustě nečlenů), kteří se v rámci svého volného času a samozřejmě bez nároku na finanční odměnu věnují činnosti, rozvoji a podpoře dobrého jména SDH Jičina. Stejně tak je nutno zmínit toleranci našich rodin, které sice není nekonečná, ale myslím si, že i naše drahé polovičky vidí rády, že se zejména děti mají kde vyžít a smysluplně trávit volný čas.

Poděkování patří rovněž obecnímu úřadu Starý Jičín, jehož podpora byla v tomto roce opět znatelná – mimo jiné finanční částka 11 000 Kč na podporu kulturně společenské činnosti, dále proplacení brigád, z rozpočtu JPO V šel i nákup sady požárních hadic a údržba techniky. Sami si uvědomuje, že obecní pokladna není bezedná a že vybavení našeho sboru je v rámci možností velice slušné.

Rovněž dobrá je spolupráce se zemědělským družstvem Starojicko a.s., díky jehož toleranci zdarma užíváme plochu vedle výletišti na Hájku a na níž pořádáme soutěže v požárním sportu. Tuto plochu samozřejmě také celoročně udržujeme – zatravnění, sečení trávy, úklid apod. Opravdu si nedokážu momentálně představit, kde jinde vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám samotného výletiště Hájek bychom tyto soutěže pořádali.

V  roce 2011 se nám podařilo získat i finanční prostředky od sponzorů. Byli jimi Autodoprava Eva Vahalíková a FHB Trading Suchdol nad Odrou, za což jim patří velký dík.

 

 

 

 

 

 

Zpracoval dne 30.1.2012 Martin Pecháček – starosta SDH Jičina.