Výroční zpráva 2014

Sbor dobrovolných hasičů v Jičině,

Jičina č.p. 74, okr. Nový Jičín, 741 01

IČO: 65472454, Reg. číslo: 3804028

 

 

Zpráva o činnosti SDH v Jičině v roce 2014

 

Náš sbor čítá k 31.12.2014 celkem 116 členů, z 13 žen a 28 dětí a mládeže (do 17 let včetně).

Pohřby členů SDH v roce 2014 – Milan Bajer, Ing. Jiří Galia, František Palacký.

Narozeníny kulaté členů SDH v roce 2014 – 70 Josef Pavlík, Zdeněk Urban.

 

Výbor SDH v Jičině měl během roku 2014 celkem 6 schůzí. Účast na schůzích byla slušná,  zváni byli i nečlenové výboru, kteří ale měli co říci k probíraným tématům. Vždy došlo k dohodě nad řešenými úkoly a problémy. Samozřejmě jsme se pravidelně účastnili i schůzí okrsku SDH, náš velitel Pavel Rosa se zúčastnil i pravidelné schůzek velitelů jednotlivých SDH se starostou obce Starý Jičín. Z důvodu termínové kolize (hody) jsme se v listopadu opět nezúčastnili okresní valné hromady SH ČMS.  

 

V průběhu roku 2014 nenastaly v našem sboru změny na postech ve výboru, ani u vedoucích sportovních družstvech a obsazení členů výjezdové jednotky JPO V.

Na výroční valné hromadě sboru 27.12.2014 proběhly volby výboru SDH a jednotlivých funkcionářů pro další období. Výbor SDH bude 13-ti členný a pracovat bude v tomto složení:

Martin Pecháček – starosta, jednatel

Tomáš Vahalík – náměstek starosty

Pavel Rosa – velitel

Lukáš Rosa – vedoucí kolektivu mladých hasičů

Žaneta Rosová – hospodář

Petr Vahalík – předseda kontrolní a revizní rady

Renáta Holainová – členka kontrolní a revizní rady

Libuše Volková – členka kontrolní a revizní rady

Tomáš Tvrdý

Radek Tvrdý ml.

Tomáš Simper

Vítězslav Rosa

Jaromír Horák

 

Kromě permanentní celoroční běžné činnosti, která zahrnuje přípravu družstev dětí (mladých hasičů) a dospělých (družstvo žen a mužů) na závody v požárním sportu, údržbu svěřené techniky a prostor hasičské zbrojnice v budově osadního výboru na Jičině, údržbu a provoz výletiště na Hájku, návštěvy a ocenění hasičů – jubilantů (kulaté narozeniny od 50-ti let výše), účasti na pohřbech (nošení rakve) členů SDH, bych rád dále uvedl hlavní akce pořádané v roce 2014, účasti na hasičských závodech a dále činnost výjezdové jednotky SDH zařazené do kategorie JPO V.

 

V roce 2014 jsme pokračovali, po dohodě s O.ú. Starý Jičín, v údržbě veřejných travnatých ploch na Jičině, tj. sečení a likvidaci trávy. Do této činnosti se zodpovědně zapojilo několik členů našeho sboru. Za tyto práce dostáváme od obce nezanedbatelný finanční příspěvek do našeho rozpočtu.

 

Dále uvádím ještě krátkou zmínku o životě v naší obci v uplynulém roce, která se netýká jen našeho SDH.

V roce 2014 došlo bohužel k zániku místní organizace ČSČK v Jičině. Důvodem byla neschopnost si zvolit nové vedení po loňském úmrtí dlouholetého předsedy p. Antonína Vahalíka a dát si cíle co dále. Na Jičině tak jako jediná organizace zůstal pouze náš sbor. Členové ČSČK na svém posledním zasedání, na kterém rozhodli o zániku organizace, současně  odsouhlasili převod finančního zůstatku z pokladny ČSČK na účet našeho SDH. Za toto jim patří náš velký dík. 

V letošním roce došlo v naší obci k několika opravám palčivých problémů ze strany O.ú. Starý Jičín. Došlo k opravě pomníků padlých v 1. světové válce vedle kapličky, opravě chodníku směrem na Starý Jičín (od domu Karla Pospěcha pod silniční most). O.ú. Starý Jičín po letech našich žádostí provedl nutnou výměnu oken a vchodových dveří na budově osadního výboru č.p. 74 na Jičině. Přispěl rovněž dodáním materiálu – dřevěných trámů na opravu střechy budovy kiosku na výletišti Hájek. O těchto akcích se podrobněji zmíním níže. 

 

Na začátku roku 2014 nám dalo docela dost práce a vyřizování zajištění koncese na prodej alkoholu pro náš sbor. Současně s tímto jsme si vyřídili i nezbytnou živnost na hostinskou činnost. Tímto jsme splnili zákonné požadavky a můžeme i nadále na námi pořádaných akcích prodávat tradiční sortiment občerstvení.

 

Letošní rok byl pro náš sbor ale hlavně ve znamení mnoha brigád, což mělo za následek, že jsme neudělali nebo slučovali některé kulturně-společenské akce. Jednoduše letos nebylo kvůli brigádám tolik času na zábavu.

Brigády byly dány tím, že jsme na jaře zahájili delší dobu plánovanou výměnu střechy kiosku na Hájku a současně O.ú. Starý Jičín uvolnil peníze na výměnu oken a dveří na budově osadního výboru, kterou prováděla firma PELA CZ a.s. V rámci snížení nákladů jsme se s Obecním úřadem dohodli na tom, že si maximum prací budeme provádět sami zdarma formou brigád. Tím jsme si ale na sebe upletli opravdu pořádný bič.

 

Brigády probíhaly prakticky od jara do zimy s výjimkou letních prázdnin. Brigády svolával a organizoval hlavně Pavel Rosa, za což mu patří obrovský dík. Účasti na brigádách byly kolísavé, mnohdy nás bylo hodně, ale stávalo se i naopak, že přišli jen 2-3 lidé. Velice mě mrzí, že oslovení občané (většinou se brigády oznamovaly telefonními SMS zprávami) mnohdy nebyli schopni ani odpovědět, že nemají čas a do poslední chvíle nebylo jasné kolik se nás vlastně sejde. Nicméně se nám během roku podařilo udělat většinu nutného, což ale neznamená, že máme vše co jsme chtěli hotovo.

Zde je stručný výčet naší práce:

Budova kiosku na Hájku – demontáž a sejmutí kompletní stávající střechy, dozdění obvodových zdí, nový věnec, kompletní nová pultová střecha včetně krytiny z hliníkových plechů, okapy a svod, podbíječka (chybí nám ještě kousek dodělat). Při výstavbě jsme ještě zjistili, že v nevyhovujícím stavu je i stávající elektroinstalace, takže jsme provedli výstavbu komplet nové elektroinstalace v kiosku včetně rozvaděče, jističů a zásuvek.

Práce probíhaly dle projektové dokumentace zpracované členem našeho sboru Ing. Radkem Petřkovským. Jako další cíl si dáváme výstavbu zastřešení venkovního posezení u kiosku – pergoly. Vzhledem k uvažované velké ploše pergoly to bude zase velmi náročná práce a bez spolupráce s O.ú. Starý Jičín se neobejdeme. Momentálně je naplánováno do jara 2015 vyřídit veškerá nutná povolení ke stavbě. Poté uvidíme, zda-li se najdou finanční prostředky na tuto stavbu. Opět chceme tuto pergolu stavět formou dobrovolných brigád.

Budova osadního výboru č.p. 74 na Jičině – vyklízení všech místností, vybourání stávajících oken a dveří  přičemž vlastní instalaci nových provedla fy PELA CZ a.s. pod vedením Ladislava Rýpara (rovněž člena našeho sboru), následné zednické zapravení špalet a zdí u oken, instalace vnitřních parapetů a venkovního oplechování (chybí nám ještě dodělat na několika oknech), několikerý úklid. Po výměně oken jsme mohli i konečně provést práce v místnosti v přízemí tj. v bývalé zkušebně muzikantů – realizace nové elektroinstalace a zhotovení nových omítek osekaných v rámci odstranění vlhkosti.

 

Jak je vidět, letos jsme odvedli opravdu velký kus poctivé práce a doufám, že tato naše brigádnická činnost bude inspirací i pro ty, kteří se brigád neúčastnili. Práce na Jičině je i nadále opravdu hodně a bezplatné brigády jsou dle mého schůdnou cestou jak ledacos opravit či postavit při minimalizaci finanční zátěže pro obecní rozpočet. Vždyť stejným způsobem stavěli i naši otcové, dědové atd. Navíc to určitě přispívá k naší pospolitosti a setkávání mezi občany obce navzájem.   

 

Kulturně – společenská činnost

leden – 11.1.2014. Díky iniciativě Ladislava Rýpara se podařilo zorganizovat bruslení pro občany Jičiny, hlavně rodiče s dětmi na zimním stadionu v Novém Jičíně. Účast byla nad očekávání vysoká, prostě bezva akce.

únor – 1.2.2014. Hasičský ples v restauraci „U Bajerů“ na Jičině. K tanci a poslechu hrála kapela Ladislava Pospěcha. Hospoda sice nebyla úplně plná (přišlo nás cca 60), ale nálada byla výborná, lidé se dobře bavili. Podařilo se nám dát dohromady i hodnotnou tombolu (hlavní cena tablet). Akce se tedy velmi vydařila. Vzhledem k malé kapacitě sálu jsme opětovně  přistoupili k systému rezervace míst na sále. Je jen trochu škoda, že někteří, kteří měli zarezervovaná místa nakonec nepřišli a neoznámili to předem. Nedostalo se tak na další zájemce o místa, kteří nemohli vědět, že se na sál ještě dostanou. 

            21.2.2014. Účast 20 členů našeho sboru na Okrskové valné hromadě SDH konané v sále kulturního domu na Starém Jičíně.

březen – 15.3.2014. Soutěže o „Nejlepší jičinskou slivovici“ a „Nejlepší řezy“ v prostorách budovy osadního výboru na Jičině. Na této celodenní akci se sešlo 26 vzorků slivovice (nejen z Jičiny) a 18 řezů. Slivovice se tedy nesešlo moc, zato řezů bylo opravdu nad očekávání hodně. Soutěž byla rozdělena na slivovici a ostatní ovocné destiláty, v porotě byli účastni i zástupci ostatních obcí starojicka včetně jedné ženy ze Starojické Lhoty – Lady Vilčkové. Je třeba říci, že v letošním roce jsme o porotce opravdu neměli nouzi, bylo jich celkem 14. Návštěva lidí na akci byla velmi dobrá a nálada jako vždy výborná. Nejlepší řezy vybírali samotní návštěvníci akce, celkem hlasovalo 85 návštěvníků. Vítězi se stali  Broňa Peterek z Jeseníku n/O – slivovice, Petr Vahalík – jablkovice a nejlepší řezy překvapivě upekl jediný muž v soutěži Daniel Širocký.

květen – 4.5.2014. Účast 7 členů našeho sboru na oslavách patrona hasičů Sv. Floriána na Starém Jičíně, tj. mše, průvod a posezení v hasičárně ve Vlčnově.

               31.5.2014. Z časových důvodů jsme letos uspořádali tradiční táborák s lampióny spolu s dětským dnem na Hájku. Nekonal se tak lampiónový průvod přes vesnici, jelikož všichni už byli na Hájku s dětmi od odpoledních hodin. Organizaci dětského dne si vzala na starost tradičně Zuzana Rosová a jako vždy měla se svým týmem vše perfektně připravené (ve stylu pohádky Lotrando a Zubejda), vystoupil i balónkový klaun p. Taraba. Pro děti byly připraveny soutěže o sladkosti, na závěr hledaly i zakopaný poklad. Počasí nám přálo a akce se velice podařila. Přišlo hodně lidí, a to i „přespolních“  a na Hájku panovala do nočních hodin u táboráku výborná atmosféra.

červen – 8.6.2014. Soutěž dětí a mládeže v požárním sportu na výletišti na Hájku. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev mladších a 12 družstev starších žáků, což bylo velice dobrá účast. Počasí nám přálo, organizace soutěže se myslím podařila (až na už tradiční problémy se startovacím zařízením zapůjčeným z Janovic), návštěva byla vysoká, což je dáno i velkým počtem startujících družstev. Soutěž jsme uspořádali přímo na výletišti se startem na asfaltové ploše u pódia a terči u kolotoče, což je pro soutěžící děti i diváky ideální řešení. Výkony dětí byly výborné a soutěž velmi vyrovnaná, o výsledcích rozhodovaly mnohdy desetiny a setiny sekund.

srpen – 10.8.2014. Soutěž v požárním sportu v kategoriích muži, ženy a veteráni na výletišti na Hájku. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů, 10 družstev žen a 5 družstev veteránů (věk nad 35 let), což je největší účast v historii našich závodů. Počasí nám přálo, bylo slunečno, návštěva lidí byla velice dobrá. Vlastní soutěž probíhá na zatravněné ploše vedle výletiště, což  znevýhodňuje později startující družstva (rozbahněná trať), ale přesto vyhrálo ve vynikajícím čase 15,99s družstvo mužů z Janovic startující mezi posledními. Organizačně jsme akci zvládli, ale problémem se ukázalo hlavně parkování vozidel, což je ale docela neřešitelné vzhledem k omezeným prostorovým možnostem na výletišti. Výkony družstev byly výborné, návštěvníci akce se dobře bavili. Stálým problémem je nutnost dovozu vody na výletiště, jelikož zde nemáme dostatečný zdroj vody (platí to i pro červnovou soutěž dětí). Tady patří jako vždy veliké díky ZD Starojicko a.s., které nám tradičně zapůjčuje cisternu.

říjen – 4.10.2014. Uspořádání akce „Ukončení hasičské sezóny“ spolu s Drakiádou na výletišti na Hájku. Akci jsme letos uspořádali úsporněji oproti minulým ročníkům, bez hašení ohně. Hlavně jsme provedli vyhodnocení letošní sportovní sezóny a  poděkování zejména dětem – členům družstev hasičů za jejich celoroční činnost. Jako novou tradici jsme zavedli předání upomínkové sošky těm dětem, které kvůli věku končí v soutěžním družstvu a přecházejí do kategorie dospělých. Pouštění draků moc nevyšlo, jelikož bylo téměř bezvětří. Díky chladnému počasí nebyla ani účast návštěvníků příliš vysoká, ale jak už to bývá, na dobré náladě přítomných to nic nezměnilo.

listopad – 28.11.2014. Po loňské úspěšné premiéře jsme uspořádali „Rozsvěcování vánočního stromu“. Zahrát koledy nám přijela opět dechová kapela z Příbora (v počtu 9 členů), která vyhrávala venku u kaple a následně i na sále v budově osadního výboru. Jako novinku jsme měli připraveno pásmo koled zpívaných dětmi z Jičina a jejich rodiči venku u kaple za doprovodu kláves Áji Žemlové. Zpívání koled jsme trénovali dopředu a velmi se toto vystoupení povedlo. Děti měli rovněž připravenu tvořivou dílnu, kde si mohly vyrobit vánoční ozdoby. V budově osadního výboru se vařil svařák, klobásy a párky. Tak jako vloni přišlo opravdu hodně návštěvníků, sál výboru byl narvaný k prasknutí. Atmosféra byla skvělá, všichni se dobře bavili. Stromek jsme úspěšně rozsvítili a ten bude svítit až do konce roku.

prosinec – 6.12.2014. Uspořádání Mikulášské nadílky v restauraci „U Bajerů“ (spolu s  hospodskými). Velmi dobrá účast rodičů s dětmi (cca 45 dětí), součástí akce byla dětská diskotéka pana Rešla se soutěžemi. Akce je to tradiční a myslím, že se všichni rádi scházejí a posedí v hospodě.

                  27.12.2014. Uspořádání valné hromady SDH Jičina v budově osadního výboru na Jičině za účasti cca 60 dospělých členů sboru, mladých hasičů a hostů (sál byl úplně plný). Valné hromadě byl  přítomen i místostarosta obce Starý Jičín Ing. Miroslav Klimpar. V rámci valné hromady proběhly i volby výboru SDH pro další období (složení viz. strana 1).

 

Sportovní činnost

Družstvo mužů – účast na všech 6 soutěžích v požárních sportu a jednom taktickém cvičení pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín. Celkově jsme se umístili na solidním 5. místě z devíti soutěžících družstev. Okrskovou ligu vyhrály Janovice před Palačovem a Petřkovicemi. Naše výkony byly stabilní, většinou ve středu startovního pole, z čehož vyplynulo konečné umístění. Platí to co v předchozích letech, tedy že vybavení našeho družstva je velice dobré a že špičková družstva z okolních obcí mají určitě nižší věkový průměr než naše družstvo.   

Družstvo žen – zúčastnilo se všech soutěží v požárním sportu v rámci okrsku a až do poslední soutěže bojovalo o 1. místo. Nakonec v celkovém hodnocení skončilo v okrsku s těsným odstupem na výborném 3. místě ze sedmi družstev. V rámci okrsku byly nejlepší ženy z Janovic před Palačovem. Holky a ženy nás tedy výborně reprezentují a jejich nadšení je příkladné. Zajímavostí našeho družstva je opravdu velký věkový rozptyl jeho členek. Soutěží spolu i ženy se svými dcerami, což je naprosto ojedinělé. Družstvo žen se zúčastnilo i soutěží mimo okrsek, kde nás vzorně reprezentovalo.

Družstva žáků – družstva mladších a starších žáků se zúčastnila všech 7 soutěží v požárním sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín, kromě toho se zúčastnila i několika soutěží mimo okrsek. Je třeba zmínit obrovský zájem o hasičinu i mezi dětmi ve věku kolem 6-ti let. Proto jsme navíc složili i družstvo mladších žáků – benjamínků, kteří nás celoročně reprezentovali na vybraných soutěžích. Dá se říci, že o hasičský „potěr“ nemusíme mít obavu, je opravdu radost sledovat výkony dětí na soutěžích. Přes obrovskou konkurenci, vyrovnanost a rivalitu naše družstva patří na špici ve svých kategoriích v rámci okolních obcí, byť se trochu u družstva mladších žáků letos projevila generační obměna. Mladší žáci v okrskové lize skončili nakonec na 4. místě (těsný odstup mezi 2. až 4. družstvem), vyhráli přesvědčivě Bernartice nad Odrou před Hůrkou a Janovicemi. Starší žáci skončili na 3. místě za první Starojickou Lhotou a druhými Janovicemi. Vedením dětí jsou pověřeni Lukáš Rosa a Petr Vahalík, letos jim vydatně začal pomáhat i Pavel Rosa, s pomocí se přidávají i další rodiče.

 

Můžeme tedy s opravdovou hrdostí říci, že nás naše družstva na hasičských soutěžích výborně reprezentují. Úroveň družstev v rámci okrsku, což platí ve všech kategoriích, je velice dobrá a vyrovnaná. O výsledcích opravdu rozhodují často jen desetiny vteřin a používání elektronické časomíry je naprosto nezbytné kvůli věrohodnosti dosažených časů. Značný je i tlak na rozhodčí ke striktnímu dodržování pravidel požárního sportu. Emoce při soutěžích jsou velké a jednotlivá družstva si konkurenci pečlivě kontrolují.

 

Činnost výjezdové jednotky SDH  

Výjezdová jednotka JPO V. se skládá ze 14 členů. Má v současnosti 3 velitele, 4 strojníky s platným osvědčením a 7 hasičů.

V průběhu roku členové naší výjezdové jednotky samozřejmě absolvovali nutná odborná školení a starali se o svěřenou techniku. Nejvíce času vždy zabere údržba výjezdového vozidla Avia. Pavel Rosa, Tomáš Tvrdý a Marek Pavlík absolvovali 25.4.2014 školení velitelů jednotek.

V roce 2014 naše jednotka neabsolvovala žádný ostrý výjezd. Na svou činnost jsme velice slušně vybaveni potřebnou technikou.

 

Technika sboru, nákupy

Z rozpočtu obce Starý Jičín jsme obdrželi stejně jako v loňském roce 30 000 Kč na technické zabezpečení výjezdové jednotky JPO V. našeho sboru. Z těchto peněz platíme náklady na nutná školení, údržbu techniky včetně STK našeho vozidla Avia a za zbytek peněz nakupujeme nové věci. Letos jsme nakoupili sací koš, savice, sadu sportovních hadic, pláštěnky a zateplený reflexní kabát (v příštím roce chceme koupit sadu těchto kabátů). Kromě toho jsme od SDH Starý Jičín získali 6 ks starších přileb Galet.

Je třeba říci, že technika a vybavení našeho sboru je vzhledem k jeho poslání na velice solidní úrovni, byť určitě máme další nápady, co by bylo třeba pořídit.  

 

Závěrečné zhodnocení, cíle na rok 2015

Oproti minulým rokům jsme v letošním roce uspořádali méně kulturně-společenských akcí (např. jsme nezorganizovali zájezd), ale to bylo pouze důsledkem obrovského množství brigád a nedostatkem volných víkendů. 

Díky SDH, který zůstal po zrušení ČSČK jedinou organizací na Jičině, naše obec celoročně „žije“, schází se a lidé mají možnost se dobře pobavit.

Podařilo se nám letos dle mého vykonat opravdu nadstandardní objem poctivé práce, který byl mnohdy vykoupen velkou obětí nejaktivnějších členů na poli jejich vlastního rodinného života. Doufám, že se nám podaří zapojit do naší aktivní činnosti další občany a členy SDH, byť mi zkušenost říká, že zázraky nelze čekat. Pokud se nám to nepodaří u současné generace dospělých, snad nám ze členů našich mládežnických družstev časem vyrostou nadšení následovníci.

 

Velkou radost nám dělají družstva starších a mladších žáků včetně benjamínků a družstvo žen. Přidat by naopak mohlo družstvo mužů v požárním sportu. Tam je problémem především to, že mnoho z jeho členů jsou současně i nejaktivnějšími členy sboru co se týče brigád a pořádání akcí a času jim na sportovní přípravu už příliš nezbývá. 

Děti, včetně těch nejmenších, se celoročně připravují nejen na samotnou hasičinu, ale díky svým vedoucím vstřebávají i mnoho znalostí a dovedností, které jim pomohou v běžném životě. I nadále budou mít všechna družstva, zejména však družstva dětí v rámci našich časových a finančních možností maximální podporu.

 

V roce 2015 bude náš sbor slavit 85 let od svého založení, čemuž chceme přizpůsobit i plán srpnových hasičských závodů spojených s patřičnou oslavou. Nadále bychom také rádi uspořádali akce zhruba v rozsahu roku 2014.

Pokud to finanční možnosti obce Starý Jičín dovolí, rádi bychom postavili kryté posezení u kiosku na výletišti Hájek. I bez tohoto nás čeká hodně brigád spojených s dokončením letos prováděných prací na Hájku a na budově osadního výboru. Nápadů na vylepšení našeho okolí máme stále dost.

Samozřejmou prioritou je podpora života v naší obci. Pevně věřím, že se nám podaří v roce 2015 důstojně uspořádat nejvýznamnější akce s širokou účastí návštěvníků, kterými budou 13.6.2015 závody v požárním sportu v kategorii dětí a mládeže a 9.8.2015 závody v požárním sportu v kategorii muži, ženy a veteráni spolu s oslavou výročí našeho sboru.

 

Poděkování

Závěrečné poděkování patří všem členům a členkám sboru (ale i spoustě nečlenů), kteří se v rámci svého volného času a samozřejmě bez nároku na finanční odměnu věnují práci pro náš sbor a naši obec. Přitom jim není lhostejné, kde a jak žijeme a snaží se to zlepšit. Stejně tak je nutno zmínit toleranci našich rodin, které sice není nekonečná, ale myslím si, že i naše drahé polovičky vidí rády, že se zejména děti mají kde vyžít a smysluplně trávit volný čas.

Poděkování patří rovněž obecnímu úřadu Starý Jičín, jehož podpora je značná a naprosto zásadní pro naši činnost. Sami si uvědomujeme, že obecní pokladna není bezedná a že se nemáme špatně.

Rovněž dobrá je spolupráce se zemědělským družstvem Starojicko a.s., díky jehož toleranci zdarma užíváme plochu vedle výletišti na Hájku, na které pořádáme soutěže v požárním sportu. Rovněž nám zemědělské družstvo vždy vyšlo vstříc se zapůjčením cisterny na vodu, bez které bychom nebyli schopni uspořádat žádnou soutěž v požárním sportu na výletišti na Hájku.

 

 

Zpracoval dne 31.12.2015 Martin Pecháček – starosta SDH v Jičině.