Výroční zpráva 2015

Sbor dobrovolných hasičů Jičina,

Jičina č.p. 74, Starý Jičín, 741 01

IČO: 65472454, Reg. číslo: 3804028

 

 

Zpráva o činnosti SDH Jičina v roce 2015

 

Náš sbor čítá k 31.12.2015 celkem 123 členů, z toho 16 žen a 30 dětí a mládeže (do 17 let včetně).

Pohřby členů SDH v roce 2015 – Lubomír Bajer (89 let).

Narozeniny kulaté členů SDH v roce 2015 – 50 Šárka Horáková, Radek Tvrdý st.

 

Výbor SDH Jičina měl během roku 2015 celkem 6 schůzí. Účast na schůzích byla velmi kolísavá,  mnohdy jsme se bohužel sešli jen v několika málo lidech. Vždy však došlo k nějaké dohodě nad aktuálními problémy, dá se říci, že jsme vždy táhli za jeden provaz. Samozřejmě jsme se pravidelně účastnili i schůzí okrsku SDH, náš velitel Pavel Rosa se zúčastnil i pravidelné schůzky velitelů jednotlivých SDH se starostou obce Starý Jičín. Z důvodu termínové kolize (hody) jsme se v listopadu opět nezúčastnili okresní valné hromady SH ČMS.  

 

V průběhu roku 2015 nenastaly, kromě textu dále, v našem sboru změny na hlavních postech ve výboru, ani u vedoucích sportovních družstvech. Došlo k navýšení členů výjezdové jednotky JPO V na 16 osob (z původních 14). Po dohodě na poslední výborové schůzi v prosinci 2015 jsme se však rozhodli pro rozšíření počtu členů výboru o dva členy na celkový počet 15 členů. Novými členy se po schválení valnou hromadou sboru stali Tereza Holainová a Martin Rosa. Důvodem je jejich aktivní zájem o hasičinu a pomoc při řízení sboru a organizaci pořádaných akcí.

V rámci okrsku Starý Jičín proběhly 28.2.2015 na valné hromadě v Jeseníku n/O volby funkcionářů okrskového výboru. Starostou okrsku zůstal Tomáš Kovařčík z Janovic. Dlouholetý pokladník okrsku a člen našeho sboru Vítězslav Rosa se vzdal své funkce a jednomyslně jej nahradil Pavel Rosa, rovněž člen našeho SDH.  

Letošní volební schůze okresu SH ČMS v Děrném se dne 21.3.2015 za náš sbor zúčastnil jako zvolený delegát Lukáš Rosa.

 

Kromě permanentní celoroční běžné činnosti, která zahrnuje přípravu družstev dětí (mladých hasičů) a dospělých (družstvo žen a mužů) na závody v požárním sportu, údržbu svěřené techniky a prostor hasičské zbrojnice v budově osadního výboru na Jičině, údržbu a provoz výletiště na Hájku, údržbu (sečení) zeleně na obecních plochách, návštěvy a ocenění hasičů – jubilantů (kulaté narozeniny od 50-ti let výše), účasti na pohřbech (nošení rakve) členů SDH, bych rád dále uvedl hlavní činnosti a akce pořádané v roce 2015, účasti na hasičských závodech a dále činnost výjezdové jednotky SDH zařazené do kategorie JPO V.

 

Po mnoha letech neúspěšných žádostí v letošním roce O.ú. Starý Jičín vyčlenil koncem dubna finanční prostředky na stavbu venkovního posezení (pergoly) na výletišti na Hájku. Ke stavbě byla Ing. Radkem Petřkovským zpracována projektová dokumentace. Nešlo o malou stavbu, neboť půdorys pergoly činí cca 12 x 8 m a je přistavěna ke stávajícímu kiosku. Hodně jsme na jaře zvažovali, zda-li tuto stavbu zvládneme zrealizovat svépomocí, což byla podmínka obecního úřadu v rámci minimalizace nákladů. Navíc nás docela tlačil čas, neboť jsme chtěli mít pergolu dostavěnu do konce července tak, abychom už pod ní mohli uspořádat slavnostní schůzi našeho SDH u příležitosti 85-ti let od založení sboru. Museli jsme navíc stavbu řešit tak, aby stavební činnost příliš neomezovala námi naplánované akce na výletišti.

Od května jsme tedy po dohodě s obecním úřadem zahájili stavbu pergoly. Obec nám proplácela materiál, ale veškerou stavební činnost jsme prováděli svými silami. Je třeba říci, že se jednalo o rozhodně největší stavbu prováděnou svépomocí v novodobých dějinách našeho sboru, a že jsme si její realizací na sebe upletli pověstný bič.

Prakticky několikrát týdně byly svolávány dobrovolné brigády, kterých se účastnily desítky občanů Jičiny, většinou členů našeho sboru. Začalo se přípravou terénu, srovnání plochy u kiosku, výkop patek a jejich betonáž. Provedlo se odvodnění (výstavba kanalizačních odboček), příprava dřevěných prvků včetně nátěru, stavební úpravy kiosku a následovala vlastní stavba nosné konstrukce pergoly. Poté jsme prováděli stavbu střechy včetně střešní krytiny z hliníkového probarveného plechu a okapových prvků. Na to navázala výstavba obrubníků a zádlažba veškeré pochůzí plochy. V závěrečné fázi byly provedeny nové omítky kiosku s čelní strany a terénní úpravy kolem.

Nikdo z nás to nepočítal, ale s jistotou byly odpracovány stovky brigádnických hodin. Pravdou je, že účast občanů na brigádách byla velmi slušná a nakonec se nám podařilo, těsně před naší výroční schůzí začátkem srpna, pergolu zprovoznit. Jak už jsem zmínil v popisu, brigád se účastnilo velké množství lidí, ale je třeba na tomto místě poděkovat zejména Pavlu Rosovi, který vše organizoval a bez jehož nezměrného úsilí a nadšení by se stavba určitě nepodařila.

Stále nám na výletišti zůstává dost práce na dokončení některých věcí (podbíječka, strop kiosku, čelo pergoly, dokončení svodu z rýny), ale stavba je v podstatě hotova a od srpna můžeme s hrdostí posedět na důstojném a velmi pěkném místě. Oproti minulým letům, kdy jsme měli posezení zajištěno nevzhlednými plachtami, je to opravdu obrovská změna k lepšímu. Nápadů na vylepšení výletiště však máme stále dost a doufáme, že po dohodě s obecním úřadem na Starém Jičíně se nám podaří provádět další stavební úpravy. Nejpalčivější je momentálně výměna oken a vstupních dveří kiosku a dále náhradu skladovací buňky (momentálně ve velmi špatném stavu, propadající se střecha), ve které máme uloženy grily a další vybavení výletiště.        

 

V průběhu roku a zejména na jeho konci jsme museli řešit velmi nepříjemnou situaci, týkající se námi užívaného, a v minulosti námi zvelebeného a zatravněného pozemku, podél oplocení výletiště na Hájku. Na této ploše, jejíž majiteli jsou p. Bezděk a Frydrych (momentálně oba  trvalým pobytem v Petřkovicích), jsme po dohodě se zemědělským družstvem Starojicko a.s. dlouhá léta trénovali požární útoky, sloužila i jako cvičiště pro závody v požárním sportu a parkoviště účastníkům soutěží a návštěvníkům pořádaných akcí. Majitelé pozemku, přes naši snahu o dohodu, nesouhlasí s jejím dalším užíváním pro tyto účely (plocha je dle platného územního plánu obce určena k zastavění). Proto došlo na konci listopadu k jejímu rozorání a nám zůstaly jen vzpomínky. Nicméně je třeba říci, že na tento krok měli majitelé pozemku plné právo.

Nám nezbývá než řešit, co dále. Máme v plánu, po dohodě s obecním úřadem, provést začátkem roku 2016 terénní úpravy stávající plochy, která zůstala nezoraná a pokusit se vytvořit regulérní dráhu pro soutěže v požárním útoku na razantně zmenšené ploše. Toto jsme začali realizovat už na konci letošního roku, kdy jsme provedli zrušení a demontáž stávajícího oplocení mezi výletištěm a polem a částečné srovnání terénu v jeho zadní části.

Momentálně nevíme, zda-li se nám podaří plochu na soutěžní dráhu připravit s ohledem na sedání navezené zeminy a nutné zatravnění. Je možné, že závody mužů, žen a veteránů budeme muset v tradičním srpnovém termínu z technických důvodů zrušit a odložit na sezónu 2017. Obrovským problémem zůstane to, kde budou parkovat vozidla účastníků soutěží a diváků. Se zemědělským družstvem Starojicko a.s. máme nachystánu variantu na využití pole podél potoka, přes cestu naproti výletiště. Na Hájek to bude sice cca 200 m, ale jiná varianta nás momentálně zatím nenapadá, hodně bude přitom záležet i na tom, zda-li bude při závodech pršet či nikoliv. Na podmáčené ploše asi parkovat nepůjde.

Každopádně neházíme flintu do žita, a rozhodně se pořádání soutěží nevzdáme, byť by to mělo znamenat případnou roční pauzu.        

 

Na podzim 2015 jsme na základě výzvy z vedení okresního SH ČMS a platných zákonných požadavků museli zajistit registraci našeho sboru ve Spolkovém rejstříku a s tím související množství nutné administrativy, což se nám úspěšně podařilo.

Z důvodu splnění požadavků na možné získání státních dotací na činnost žákovských družstev SDH jsme na konci roku provedli registraci všech dětí do řad dobrovolných hasičů a dále jsme u Fio banky založili běžný účet našeho sboru s nulovým měsíčním poplatkem (doposud jsme měli peníze v hotovosti uloženy u hospodářky sboru).

 

Letošní rok byl tedy, obdobně jako ten loňský, ve znamení velkého množství brigád. Kromě prací na výletišti na Hájku, dle popisu výše, jsme ještě pokračovali i v drobných stavebních pracích na budově osadního výboru – omítání špalet, omítky v místnosti v přízemí (po muzikantech). Pravda je, že se nám nepodařilo vše v budově osadního výboru dokončit a i zde budeme mít v roce 2016 co dělat.

Výčet všech námi pořádaných akcí uvádím níže, na úvod lze říci, že se nám až na jednu výjimku všechny povedly a byly odměněny hojnou účastí spokojených návštěvníků. Tou jedinou nepovedenou akcí se stal naplánovaný říjnový autobusový zájezd do Ostravy (hasičské muzeum, ZOO nebo Svět techniky). Pro velmi malý zájem občanů jsme museli tento zájezd zrušit a nakonec jsme jeli jen tři rodiny vlastními auty.

 

Kulturně – společenská činnost

leden – 23.1.2015. Hasičský ples v restauraci „U Bajerů“ na Jičině. K tanci a poslechu hrál k naší spokojenosti p. Petr Janča z Mořkova, který nám ples prakticky zachránil, jelikož se těsně před jeho konáním z důvodu nemoci omluvila původně dohodnutá skupina Dušana Pospěcha. Sál hospody byl plný, lidé se dobře bavili. Opět se nám podařilo dát dohromady hodnotnou tombolu. Akce se tedy velmi vydařila.

únor – 15.2.2015. Exkurze členů našich žákovských družstev s rodiči na hasičskou stanici v Novém Jičíně. Stanicí nás provedl, odborný výklad a ukázky techniky zajistil Pavel Rosa. Stručné hodnocení – děti byly nadšené, není moc příležitostí podívat se profesionálním hasičům „pod pokličku“.

28.2.2015. Účast 16 členů našeho sboru na Okrskové valné hromadě SDH konané v sále restaurace v Jeseníku nad Odrou.

březen – 21.3.2015. Soutěže o „Nejlepší jičinskou slivovici“ a „Nejlepší dobroty z listového těsta“ v prostorách budovy osadního výboru na Jičině. Na této celodenní akci se sešlo 24 vzorků slivovice (14 x trnka, 10 x jablko) a 13 dobrot. Soutěž byla rozdělena na slivovici a ostatní ovocné destiláty, v porotě byli účastni i zástupci ostatních obcí starojicka. I v letošním roce jsme o porotce opravdu neměli nouzi. Návštěva lidí na akci byla velmi dobrá a nálada jako vždy výborná. Nejlepší dobroty vybírali samotní návštěvníci akce, celkem hlasovalo 67 návštěvníků. Vítězi se stali  František Palacký, Jičina 89 – slivovice, Petr Vahalík, Jičina 29 – jablkovice a nejlepší dobrotu připravila Marie Rosová, Jičina 14 – sladké taštičky.

duben – 29.4.2015. Sběr železného šrotu. Celkem jsme po obci sesbírali 2,1 tuny šrotu, což bylo nad očekávání hodně a přistavené nákladní auto jsme vrchovatě naplnili. Nestačili jsme ani vyvézt naše zásoby dříve nastřádaných barevných kovů (hlavně hliník) uložených v garáži nad osadním výborem a železa na půdě osadního výboru. Máme to za úkol v roce 2016.

květen – 3.5.2015. Účast 6 členů našeho sboru na oslavách patrona hasičů Sv. Floriána na Starém Jičíně, tj. mše, průvod a posezení v hasičárně ve Vlčnově.

               30.5.2015. Z časových důvodů jsme letos, stejně jako vloni, uspořádali tradiční táborák s lampióny spolu s dětským dnem na Hájku. Nekonal se tak lampiónový průvod přes vesnici, jelikož všichni už byli na Hájku s dětmi od odpoledních hodin. Organizaci dětského dne si vzala na starost tradičně Zuzana Rosová a jako vždy měla se svým týmem vše perfektně připravené (ve stylu ZOO). Pro děti byly připraveny soutěže o sladkosti. Dětský den byl poznamenán nepřízní počasí, bouřkou a následným lijákem. I tak se dá říci, že se akce podařila. Přišlo hodně lidí, a na Hájku po dešti panovala do nočních hodin u táboráku výborná atmosféra.

červen – 7.6.2015. Soutěž žákovských družstev v požárním sportu na výletišti na Hájku. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 družstev ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci), což bylo velice dobrá účast. Počasí nám přálo, organizace soutěže se podařila, návštěva byla vysoká, což je dáno i velkým počtem startujících družstev. Soutěž jsme uspořádali přímo na výletišti se startem na asfaltové ploše u pódia a terči u kolotoče, což je pro soutěžící děti i diváky ideální řešení. Výkony dětí byly výborné a soutěž velmi vyrovnaná.

srpen – oslavy 85-ti let od založení SDH Jičina, v rámci oslav proběhly:

7.8.2015. Slavnostní schůze našeho sboru pod nově vybudovanou pergolou na výletišti na Hájku. Kromě členů našeho sboru (bohužel nepřišlo moc členů nad 60 let), byli účastni zástupci všech SDH starojického okrsku a starosta obce Starý Jičín Ing. Hrnčíř. Přednesena byla zpráva o historii našeho sboru, upomínkovými předměty byli oceněni zasloužilí členové našeho sboru (věk nad 60 let) a následovala večere, kterou byl výborný guláš. Po této schůzi, která měla šmrnc a velmi se povedla, následovala od 20:00 hodin Letní noc s populární skupinou Apači. Účast na taneční zábavě byla v horkou letní noc velmi slušná a hudba byla slyšet i daleko v okolí. I tato akce se nám velmi povedla, bez větších problémů. 

9.8.2015. Soutěž v požárním sportu v kategoriích muži, ženy a veteráni (nad 35 let) na výletišti na Hájku. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 družstev, což byla velmi slušná účast. Počasí nám přálo, bylo slunečno, návštěva lidí byla velice dobrá. Vlastní soutěž probíhá na zatravněné ploše vedle výletiště, což znevýhodňuje později startující družstva (rozbahněná trať). Výkony družstev byly výborné, návštěvníci akce se dobře bavili. Stálým problémem je nutnost dovozu vody na výletiště, jelikož zde nemáme dostatečný zdroj vody (platí to i pro červnovou soutěž dětí). Tady patří jako vždy veliké díky ZD Starojicko a.s., které nám tradičně zapůjčuje cisternu.

září – 18.9.2015. Za odměnu za vzornou reprezentaci našeho sboru jsme pro děti, členy našeho sboru, uspořádali návštěvu aquaparku v Hranicích. Účast dětí byla vysoká, pravdou je, že jsme čekali trochu větší účast jejich rodičů. Nicméně jsme vše zvládli a děti byly určitě spokojené.

říjen – 3.10.2015. Uspořádání akce „Ukončení hasičské sezóny“ spolu s Drakiádou na výletišti na Hájku. Provedli jsme vyhodnocení letošní sportovní sezóny a  poděkování zejména dětem – členům družstev hasičů za jejich celoroční činnost. Předáním upomínkové sošky jsme se rozloučili s těmi dětmi, které kvůli věku končí v soutěžním družstvu starších žáků a přecházejí do kategorie dospělých. Pouštění draků (byť se jich sešlo dost) moc nevyšlo, jelikož bylo téměř bezvětří. Toto naše tradiční posezení proběhlo za poměrně chladného počasí, ale přesto se slušnou účastí lidí, kteří se rádi sešli a poseděli.

listopad – 7.11.2015. Spolu s hospodskými jsme uspořádali v restauraci „U Bajerů“ hodovou diskotéku. Hudbu nám pouštěl DJ Eda from Příbor City, účast byla velmi slušná (cca 40 lidí, sál byl plný) a všichni se dobře bavili.

28.11.2015. Rozsvěcování vánočního stromu. Stejně jako vloni jsme s dětmi připravili pásmo vánočních koled za doprovodu kláves Áji Žemlové, které si s námi u vánočního stromku zazpívali i mnozí návštěvníci. Zpívání koled jsme trénovali dopředu a velmi se toto vystoupení povedlo. Zahrát koledy nám přijela opět i dechová kapela z Příbora (v počtu 9 členů), která vyhrávala venku u kaple a následně i na sále v budově osadního výboru. Děti měli rovněž připravenu na sále osadního výboru tvořivou dílnu, kde si mohly vyrobit vánoční ozdoby. V budově osadního výboru se vařil svařák, guláš, klobásy a párky. Tak jako vloni přišlo opravdu hodně návštěvníků, sál výboru byl narvaný k prasknutí. Atmosféra byla skvělá, všichni se dobře bavili. Stromek jsme úspěšně rozsvítili.

prosinec – 5.12.2015. Uspořádání Mikulášské nadílky v restauraci „U Bajerů“ (spolu s  hospodskými). Velmi dobrá účast rodičů s dětmi (cca 45 dětí, překvapivě přišlo hodně dětí nebydlících na Jičině), součástí akce byla dětská diskotéka a soutěže. Akce je to tradiční a myslím, že se všichni rádi scházejí a posedí v hospodě, děti si navíc vyzpívaly mikulášské balíčky.

                  27.12.2015. Uspořádání valné hromady SDH Jičina v restauraci „U Bajerů“. Z prostorových důvodů jsme se rozhodli nepořádat tuto akci na sále osadního výboru, jelikož tam bylo velmi těsno (což ale svědčí o výborné účasti členů sboru). Valná hromada proběhla za účasti cca 55 dospělých členů sboru, mladých hasičů a hostů (sál restaurace byl plný). Valné hromadě byl přítomen i starosta obce Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř.

 

Sportovní činnost

Družstvo mužů – účast na všech 8 soutěžích v požárních sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín. Celkově jsme se umístili na solidním 5. místě z devíti soutěžících družstev. Okrskovou ligu vyhrály Bernartice n/O před Palačovem a Janovicemi. Naše výkony byly stabilní, většinou ve středu startovního pole, z čehož vyplynulo konečné umístění. Platí to co v předchozích letech, tedy že vybavení našeho družstva je velice dobré a že špičková družstva z okolních obcí mají určitě nižší věkový průměr než naše družstvo. Od konce letošní sezóny už ale nastává postupné omlazování našeho družstva o mladíky odcházející z družstev starších žáků, takže máme naději na lepší výsledky.    

Družstvo žen – zúčastnilo se všech 8 soutěží v požárním sportu v rámci okrsku a patřily ke špičce startovního pole (celkem 8 soutěžících družstev). Nakonec v celkovém hodnocení skončily naše ženy v okrsku s těsným náskokem na výborném 2. místě. V rámci okrsku byly s přehledem nejlepší ženy z Palačova a na 3. místě skončilo družstvo z Hůrky. Holky a ženy nás tedy výborně reprezentují a jejich nadšení je příkladné. Zajímavostí našeho družstva je stále opravdu velký věkový rozptyl jeho členek. Soutěží spolu i ženy se svými dcerami, což je naprosto ojedinělé. Družstvo žen se zúčastnilo i soutěží mimo okrsek, kde nás vzorně reprezentovalo.

Družstva žáků – družstva mladších a starších žáků se zúčastnila všech 7 soutěží v požárním sportu pořádaných v rámci okrsku SDH Starý Jičín, kromě toho se zúčastnila i několika soutěží mimo okrsek. Je třeba zmínit stále obrovský zájem o hasičinu mezi dětmi (od věku 6-ti let), mnohdy jsme měli poskládány na soutěžích družstva „A“ i „B“. Je pro nás opravdu velkou radostí sledovat výkony dětí na soutěžích. Přes obrovskou konkurenci, vyrovnanost a rivalitu naše družstva patří na špici ve svých kategoriích v rámci okolních obcí. Mladší žáci v okrskové lize skončili nakonec na 2. místě, a to nejtěsnějším rozdílem pouhého jednoho bodu za vítěznými Petřkovice. Na 3. místě skončilo družstvo Hůrky. Starší žáci skončili s přehledem na 1. místě před druhou Starojickou Lhotou a třetím Vlčnovem. Vedením dětí jsou pověřeni Petr Vahalík a Lukáš Rosa, letos se vedení družstva mladších žáků ujal Pavel Rosa. S přípravou dětí a pomocí na soutěžích se přidali i další rodiče.

 

V letošním roce jsme se účastnili, tak jako vždy, i několika málo soutěží v rámci okrsku v kategorii veteránů (členové nad 35 let). Pravdou je, že s touto kategorií nemáme na rozdíl od mnoha jiných sborů problém, jelikož družstvo mužů je složeno z mnoha členů, kteří už věkově splňují parametry účasti v této kategorii. 

 

Činnost výjezdové jednotky SDH  

Výjezdová jednotka JPO V. se skládá z 16 členů. Má v současnosti 3 velitele, 4 strojníky s platným osvědčením a 9 hasičů. Strojníci absolvovali v květnu pravidelné školení v Jánských Koupelích.

V průběhu roku členové naší výjezdové jednotky samozřejmě absolvovali nutná odborná školení a starali se o svěřenou techniku. Nejvíce času vždy zabere, vzhledem ke stáří, údržba výjezdového vozidla Avia DVS .

V roce 2015 naše jednotka neabsolvovala žádný ostrý výjezd. Na svou činnost jsme velice slušně vybaveni potřebnou technikou.

 

Technika sboru, nákupy

Z rozpočtu obce Starý Jičín jsme obdrželi stejně jako v loňském roce 30 000 Kč na technické zabezpečení výjezdové jednotky JPO V. našeho sboru. Z těchto peněz platíme náklady na nutná školení, údržbu techniky (letos větší oprava sportovní stříkačky PS19) včetně STK našeho vozidla Avia a za zbytek peněz nakupujeme nové věci. Samozřejmě do nové techniky putuje i značná část peněz získaných celoročním pořádáním akcí. Letos jsme nakoupili 6 zateplených reflexních kabátů a nářadí na údržbu techniky. Kromě toho jsme zakoupili, tak trochu z nostalgie, dnes již historickou hasičskou stříkačku PS8, kterou chceme zprovoznit a používat na soutěžích veteránů.

Je třeba říci, že technika a vybavení našeho sboru je vzhledem k jeho poslání na velice solidní úrovni.  

 

Závěrečné zhodnocení, cíle na rok 2016

Náš sbor je jedinou funkční organizací v naší obci a stále platí, že hlavně díky nám to v obci po celý rok „žije“, jsou pořádány různé akce pro širokou veřejnost a občané se mají možnost sejít a pobavit.

Výčet kulturně – společenských akcí, které jsme v roce 2015 pořádali, je nadále bohatý a v podstatě obsáhne celý kalendářní rok. V podobném rozsahu chceme pokračovat i nadále.

Pokud jsem psal v loňském roce, že rok 2014 byl ve znamení brigád, tak rok 2015 byl z tohoto pohledu ještě náročnější. Především jsme společnými silami vybudovali kryté posezení na výletišti na Hájku, což je stavba, která nás možná přežije. Po mnoha letech snah o realizaci tohoto záměru se nám podařilo vybudovat opravdu důstojné a hodnotné dílo, které bude sloužit všem občanům, kteří k nám zavítají.

 

V roce 2016 nám na výletišti zbývá dokončit práce spojené s vlastním kioskem, po dohodě s O.ú. Starý Jičín by to s ohledem na finanční možnosti měla být výměna dveří a oken. Dále chceme na Hájku provést terénní úpravy (návoz zeminy, srovnání, zatravnění) plochy mezi řadou stromů a kanalizací tak, abychom byli schopni na tomto místě dále pořádat závody v požárním sportu. Ve výhledu máme i realizaci náhrady skladovací buňky. 

 

Velkou radost nám stále dělají družstva starších a mladších žáků včetně nejmenších benjamínků a družstvo žen. V družstvu mužů konečně nastává postupná generační obměna a začlenění bývalých členů družstva starších žáků do týmu. Doufáme, že toto přinese i posun ve výsledkových listinách směrem nahoru.  

Děti, včetně těch nejmenších, se celoročně připravují (mimo jiné mají pravidelné schůzky v budově osadního výboru, každou neděli dopoledne v zimních měsících)  nejen na samotnou hasičinu, ale díky svým vedoucím vstřebávají i mnoho znalostí a dovedností, které jim pomohou v běžném životě. I nadále budou mít všechna družstva, zejména však družstva dětí v rámci našich časových a finančních možností maximální podporu.

 

Na rok 2016 máme naplánovány termíny našich největších akcí, a to 12.6.2016 závody v požárním sportu v kategorii dětí a mládeže. Na 7.8.2016 pak závody v požárním sportu v kategorii muži, ženy a veteráni. Pořádání této akce ale bude závislé na způsobilosti výletiště na Hájku, jak je zmíněno dříve.

 

Z předchozího textu je zřejmé, že se nám v roce 2015 podařilo opět udělat velkou spoustu práce (asi vůbec nejvíce v novodobé historii sboru) a snad budeme i inspirací pro spoluobčany, kteří se zatím hlavně našich brigád neúčastní. Nápadů na další vylepšování našeho zázemí a naší obce máme stále dostatek a doufám, že se nám většinu z nich podaří i zrealizovat.

 

Poděkování

Nezbývá než opravdu upřímně poděkovat všem aktivním členům a členkám sboru (ale i spoustě nečlenů), kteří se v rámci svého volného času a samozřejmě bez nároku na finanční odměnu věnují práci pro náš sbor a naši obec. Nutno zmínit i toleranci našich rodin, vždyť často má přednost práce pro sbor před domácností. Dá se říci, že se nám daří držet pospolu a zapojovat všechny generace občanů, byť úplně idylické naše soužití určitě není. Tím vlastně i vychováváme naše děti a snad v nich najdeme zdatné pokračovatele naší činnosti.

Výborná je spolupráce s obecním úřadem Starý Jičín, jehož podpora naší činnosti je značná. Sami si uvědomujeme, že obecní pokladna není bezedná a že finanční prostředky musí na obci rozdělovat mezi všechny sbory, které pod ni spadají.

Rovněž dobrá je spolupráce se zemědělským družstvem Starojicko a.s., s nimiž budeme v roce 2016 mimo jiné řešit i možnost parkování vozidel návštěvníků našich akcí, a to na polích v blízkosti výletiště. Vždy nám také zemědělské družstvo vyšlo vstříc se zapůjčením cisterny na vodu, bez které bychom nebyli schopni uspořádat žádnou soutěž v požárním sportu na výletišti na Hájku.

 

 

Zpracoval dne 31.12.2015 Martin Pecháček – starosta SDH Jičina.